அதேதான்...!
                                                           தினசரி
                                                           பேசியாக வேண்டும்
                                                           எனக்கு...
                                                           சொல்ல ஒன்றுமில்லை
                                                           என்றாலும் 
                                                           காரணம் தேடுகிறேன்
                                                           சொல்வதற்கு...


                                                           எதுவும் 
                                                           கிடைக்கவில்லை 
                                                           என்றாலும் 
                                                           இருக்கவே இருக்கிறது 
                                                           காலை வணக்கமும்
                                                           இரவு வணக்கமும்...


                                                           ஆம் 
                                                           தினசரி  
                                                           பேசியாக வேண்டும் 
                                                           இல்லை இல்லை
                                                           தினசரி 
                                                           வாழ்ந்தாக வேண்டும் 
                                                           உன்னுடன் !!

                                                           * * * * *


                                                          அஞ்சல் முகவரியில்
                                                          நீ எழுதிய 
                                                          எனது பெயரிலும்
                                                          காதலை தேடுகிறேன்...!


                                                                                                                 உன் விழி மீன்களை  
                                                          பிடித்துவிடும் ஆசையில் 
                                                          தூண்டில் போட்டேன்...
                                                          சிக்கிவிடுமென
                                                          ஆவலுடன் 
                                                          வைத்த கண் வாங்காமல்
                                                          பார்த்திருந்தேன் 
                                                          சட்டென்று
                                                          என்னை விழுங்கிவிட்டன
                                                          அப்பொல்லாத மீன்கள் !!