இறுதிநாளில்...!

                                                            
                                                           
                                                           சுயநல பேய்கள் 
                                                           உலவும் காடுகளில் 
                                                           கடவுளுக்கு ஏனோ 
                                                           வேலையிருப்பதில்லை !
                                                          
                                                           மனிதரின் கண்ணீர் 
                                                           மொத்தமும் விழுந்து 
                                                           நாள்காட்டியின் 
                                                           ஏதோ ஒரு நாளில் 
                                                           ஆழிபேரலை வரும்
                                                           அதில் அடித்துச்செல்லப்படும் 
                                                           அத்தனை அசிங்கங்களும் ! 
                                                           
                                                           சக மனிதனை
                                                           குத்திக்கிழிக்கும்
                                                           வெறிப்பிடித்த 
                                                           தீநாவுகள் 
                                                           கருகிப் போகும்
                                                           மயான வெம்மையில் !

                                                           கர்வங்கள்
                                                           துரோகங்கள்
                                                           பொய்கள் 
                                                           பசப்பு வார்த்தைகள்
                                                           மிகைப்பட்ட 
                                                           கோமாளித்தனங்கள்
                                                           எதுவும் இருக்காது அந்நாளில் !
                                                           
                                                           இறுதிநாளில் 
                                                           தன்னுடன் 
                                                           அழைத்து செல்ல 
                                                           வந்த கடவுள் 
                                                           ஏமாந்தே போவான் 
                                                           மனிதன் ஒருவரையும் காணாமல் !?  
படங்கள் - நன்றி கூகுள்