விடைபெற்றும் பெறாமல்...!

                                                    
                                                                 நமது சந்திப்பு
                                                                 ஒவ்வொன்றின் முடிவிலும்
                                                                 பேசி
                                                                 விடை பெறுகிறாய் நீ 
                                                                 விடை பெற்றும்
                                                                 பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன்
                                                                 அதுவரை
                                                                 உன்னிடம் சொல்லவியலாத
                                                                 காதல் படிமங்களுடன்...!

                                                                  
                                                                 * * * 


                                                                 நம்மிடையே 
                                                                 சம்பிரதாயமான விடைபெறுதல்
                                                                 சாத்தியமில்லை
                                                                 என்றா 
                                                                 ஒரு காற்றைப்போல                                                                  செல்கிறாய்...
                                                                 என்னவொன்று
                                                                 காற்று தொட்டுச் செல்லும்
                                                                 நீ விட்டுச் சென்றாய் !


                                                                 * * *

                                                                               
                                                                 விடைப் பெற்று  நீ 
                                                                 சென்ற பின்னும்
                                                                 பல முறை 
                                                                 திரும்பிப் பார்க்கிறேன்
                                                                 பார்ப்பேன் என தெரிந்தே 
                                                                 போகாமல் இன்னும் 
                                                                 அங்கேயே 
                                                                 நின்றுக்கொண்டிருக்கிறது
                                                                 உன் நிழல்...!

                                                                 * * *

                                                                 எப்படியாவது சொல்லிவிடுவாய் 
                                                                 என்றுதான் 
                                                                 நமது எல்லா சந்திப்புகளிலும் 
                                                                 எதிர்பார்க்கிறேன்...
                                                                 விடைபெறுவாய் 
                                                                 எல்லாம் பேசியும் 
                                                                 என்னை பேசாமலும்...!

படம் -கூகுள்